اسپانسرینگ

جذب اسپانسر براي پروژه هاي سينمايي - تلويزيوني و مسابقات رسانه اي - نمايشگاه ها و همايش ها و سمينارها — فدراسيون هاي ورزشي و مسابقات ورزشي ، بستري براي مشتري محيا ميشود که در بهترين فضاي لازم تبليغ خود را انجام دهد که هم در هزينه و هم در باز خورد بهترين امتياز حاصل شود.

Buy now