برنامه های ترکیبی

برنامه های ترکیبی برنامه هایی است که شامل برنامه زنده ، برنامه گفت و گو محور ، مصاحبه ، وله ، مستندات ، وقابع و اتفاقات واقعی میباشد.
 
Buy now